Centrum voľného času Žiar nad Hronom, M. R. Štefánika

Centrum voľného času Žiar nad Hronom, M. R. Štefánika

M.R.Štefánika 17
96501 Žiar nad Hronom
IČO: 37831411

Informácie o inštitúcii Centrum voľného času Žiar nad Hronom, M. R. Štefánika

 

O NÁS

 

Centrum voľného času

 

Centrum voľného času  zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase.

Ďalej usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečuj podľa potrieb súťaže detí základných a stredných škôl.

 

Centrum voľného času  môže poskytovať metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi v ich voľnom čase

a) školám a školským zariadeniam,

b) občianskym združeniam vykonávajúcim činnosť zameranú na deti,

c) ďalším právnickým osobám alebo fyzickým osobám, ktoré o ňu požiadajú.

 

Poslanie  centra voľného času

 

Centrum voľného času sa zriaďuje ako zariadenie s celoročnou prevádzkou. Centrum voľného času sa spravidla člení podľa záujmových oblastí na oddelenia a na záujmové útvary. Pre deti so zdravotným postihnutím alebo vývinovými poruchami môže zriaďovať záujmové útvary“.

 

Personálne zabezpečenie


V CVČ  pracuje 6 zamestnancov, z toho 4 pedagogickí (1 na MD) a 2 nepedagogickí. Všetky vychovávateľky sú kvalifikované, dve majú ukončené vysokoškolské magisterské štúdium, jedna študuje druhý ročník bakalárskeho štúdia v odbore špeciálna pedagogika.

Dôležitú hospodársko-ekonomickú oblasť zabezpečujú 2 zamestnankyne.

 

Koncepčný zámer Centra voľného času

 

Kvalita a úroveň činnosti CVČ je mierou dokonalosti a spokojnosti detí i rodičov. Preto je dôležité rešpektovať požiadavky a očakávania záujemcov  – detí, rodičov, verejnosti... Z toho hľadiska je možné kvalitu CVČ  neustále zvyšovať bez ohľadu na jej aktuálnu úroveň.

 

Rozčlenenie koncepcie:

·  Koncepcia organizačnej štruktúry CVČ

·  Koncepcia výchovno-vzdelávacieho procesu CVČ

·  Koncepcia materiálno-technického zabezpečenia

 

Vzhľadom na doterajšie dosiahnuté výsledky v činnosti CVČ je významnou úlohou CVČ  plánovanými aktivitami  prispievať:

·  k utváraniu charakterových vlastností, hodnotovej orientácie a zdravého spôsobu života mladého človeka

·  ku kvalitnej profesionálnej príprave detí a mládeže

·  k rozvoju záujmov, schopností, tvorivosti a nadania mladých ľudí

·  k produktívnemu využívaniu voľného času, k vytváraniu podmienok pre aktívny oddych detí a mládeže, regeneráciu duševných a fyzických síl, rekreáciu, ale aj pre  ich sebavzdelávanie sebavýchovu.

 

VÝCHOVNÝ CIEĽ CVČ

Záujmovou činnosťou realizovať výchovno-vzdelávací proces  v CVČ ako formu prirodzenej prevencie pred negatívnymi sociálno-patologickými vplyvmi súčasného sveta v živote detí a mládeže.

 

STRATEGICKÉ CIELE CVČ

1) Do septembra  2014 vytvoriť a zabezpečiť   podmienky pre realizáciu a naplnenie obsahu školského výchovného programu CVČ.

2) Z hľadiska dlhodobého pôsobenia CVČ  zabezpečiť výchovno-vzdelávacie proces podľa dopytu detí a mládeže po činnosti v akejkoľvek forme pomocou preferovaných aktivít za účelom kvalitatívneho zviditeľnenia CVČ.

 

Čiastkové ciele na obdobie 2009 - 2014:

 • ·  využívať inovatívne formy neformálneho vzdelávania pri práci s deťmi a mládežou

 • ·  vytvárať priestorové a motivačné zdroje v spolupráci s ďalšími školskými a kultúrnymi inštitúciami v meste Žiar nad Hronom

 • ·  získať z radov rodičov dobrovoľných  vedúcich záujmových útvarov

 • ·  vytvárať v spolupráci s OZ ICM podmienky pre  informačno-poradenské služby mládeži a verejnosti mesta Žiar nad Hronom

 • ·  organizovaním rôznych rekreačných a turistických činností umožniť občanom mesta a ich deťom napĺňať ich voľný čas

 • ·  rozvíjať možnosti verejnej prezentácie pre jednotlivcov a kolektívy ZUČ, športu prostredníctvom rôznych súťaží, prehliadok, výstav

 • ·  v súlade s Národným programom podpory zdravia organizovať podujatia v rámci prevencie sociálno-patologických javov (drogové závislosti, kriminalita a iné negatívne spoločenské javy) hlavne v oblasti primárnej prevencie

 • ·  realizovať vzdelávacie aktivity v rámci projektu „Zdravý úsmev“

 • ·  realizovať vzdelávacie aktivity v rámci projektu „ProTech“

 • ·  zvyšovať starostlivosť o talentované a nadané deti a mládež prostredníctvom organizovania postupových súťaží v rámci okresu v oblasti športu, ZUČ i prírodných vied

 • ·  podporovať a vytvárať podmienky na zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov CVČ prostredníctvom školení a kurzov

Centrum predpokladá rozvinutie svojich aktivít tak, aby sa stalo:

·  centrom organizovania a zabezpečovania výchovno-vzdelávacej, záujmovej, rekreačnej a športovej činnosti

·  zariadením, ktoré v spolupráci s orgánmi štátnej správy, samosprávy, ďalšími štátnymi aj neštátnymi inštitúciami bude vytvárať podmienky pre aktivity detí a mládeže

·  inštitúciou zhromažďujúcou základné informácie z oblastí voľného času, primárnej prevencie závislostí, spolupráce, vzdelávania a vytvárajúcou informačnú databázu pre deti a mládež, občianske združenia a pod.

 

Konkrétne formy realizácie  čiastkových cieľov

·  vytvárať kvalitné podmienky pre voľno-časové aktivity dosiahnutím dostatočnej  participácie ZŠ, SŠ a všetkých výchovných, kultúrnych inštitúcií, ako aj organizácií tretieho sektora v rámci mesta Žiar nad Hronom, hlavne  spoluúčasťou na rôznych typoch projektov

·  využiť možnosť spestrenia rekreačnej a turistickej činnosti pre verejnosť bez vekového obmedzenia  prostredníctvom projektov

·  rozvíjať spoluprácu s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Policajným zborom SR, Mestskou políciou, Zborom požiarnej ochrany, Slovenským červeným krížom, Pohronským osvetovým strediskom, Mestským  kultúrnym centrom

·  venovať sa projektom - mládežnícke výmeny  a dobrovoľníctvo ( hosťovaním i vysielaním)

·  skvalitniť vybavenie a  podmienky  inštalácie PC - v PC učebni, aj pre  zamestnancov

·  vytvoriť podmienky pre činnosť s nezamestnanou mládežou - klubové stretnutia

·  v súlade s Národným programom zdravia organizovať podujatia v rámci prevencie sociálno-patologických javov spoločnosti ( drogové závislosti, kriminalita, a iné negatívne spoločenské javy)

·  vytvárať priestor pre jednotlivcov a prezentáciu ich schopností, ale aj pre kolektívy ZUČ i športu (súťaže, prehliadky a pod.)

·  zvyšovať odbornú úroveň pedagogických pracovníkov CVČ prostredníctvom ďalšieho vzdelávania (školení, kurzov )

·  rozšíriť a skvalitniť vydávanie edičných titulov CVČ

·  vytvárať lákavé formy prázdninovej a rekreačnej činnosti

·  prostredníctvom projektov získať finančné prostriedky na zakúpenie ďalšieho

trenažéra pre halové veslovanie

·  zamerať sa na mediálnu prezentáciu činnosti CVČ, vytvoriť vhodnú formu  komunikácie s verejnosťou - možnosť ponuky

 

Cieľové skupiny realizácie určených cieľov:

Najširšou cieľovou skupinou pri súčasnej činnosti CVČ v Žiari nad Hronom sú žiaci ZŠ a to väčšinou žiaci I. stupňa ZŠ, v rámci pravidelnej záujmovej činnosti. Podľa stanovených cieľov je potrebné zamerať činnosť CVČ na širokospektrálny záber detí, mládeže a priaznivcov aktivít pre voľný čas. Veková horná hranica detí, resp. mládeže je stanovená na dosiahnutie veku 30 rokov. Dôležitou cieľovou skupinou sú rodičia, resp. rodinní príslušníci detí a mládeže. Jednou z možností je vytvoriť priestor na získanie dobrých spolupracovníkov, lektorov, vedúcich krúžkov, či klubov a to organizovaním rôznych vzdelávacích foriem.

 

Nutnosťou je vytvoriť priestor pre:

·  nezamestnanú mládež

·  deti a mládež zo sociálne znevýhodneného a málopodnetného prostredia

·  minoritné skupiny mladých

·  nadané deti

·  deti so zdravotným postihnutím

·  rodičov detí a mládeže, rodinných príslušníkov (vytváranie trvalých základov pre rozvoj osobnosti dieťaťa, formou spolupodieľania na aktívnom využívaní voľného času - tzv. rodinné prostredie)

·  prehodnotenie mesačných účastníckych poplatkov v CVČ  v spolupráci so zriaďovateľom CVČ

 

Koncepcia výchovno–vzdelávacieho procesu v CVČ

Základom celého výchovno-vzdelávacieho procesu v CVČ je pravidelná a príležitostná činnosť. Doterajšie skúsenosti Centra voľného času v Žiari nad Hronom potvrdili skutočnosť, že pri pravidelnej záujmovej činnosti, ktorá vyžaduje časovú pravidelnosť, žiaci často menia svoj neustálený smer záujmu a v priebehu školského roka striedajú členstvo vo viacerých záujmových útvaroch. Tým sa narúša systém výchovného pôsobenia, či usmerňovania a dôsledkom toho pri zníženom počte  záujemcov záujmový útvar  môže ukončiť činnosť.

Naopak organizačná forma príležitostnej záujmovej činnosti sa z roka na rok stáva obľúbenejšou. Hlavne pri aktivitách, ktoré nesú v sebe inovačné a aktivizujúce prvky.

 

Záujmová činnosť

·  pravidelná činnosť – v záujmových útvaroch, kluboch, kurzoch, súboroch

·  príležitostná činnosť – formou jednorázových alebo pravidelne sa opakujúcich podujatí, jednodňových i viacdňových, dlhodobých podujatí (súťaže, prednášky, exkurzie, školenia, krátkodobé kurzy, kultúrne a športové podujatia, zájazdy, výstavy, koncerty, sústredenia, vzdelávacie podujatia a ďalšie)

·  individuálna práca – najmä vo vzťahu k talentovaným deťom a mládeži – špeciálne záujmové útvary, špeciálne činnosti, odborné poradenstvo, expedície

·  krátkodobé záujmové útvary pre deti a mládež s neustálenými záujmami

·  prázdninové činnosti – formou stálych, putovných, víkendových táborov a odborných sústredení ako vyvrcholenia činností záujmových útvarov, ďalej formou zájazdov, rekreačných a prímestských táborov pre ostatné deti   a    mládež

·  práce s postihnutými deťmi a mládežou

·  práce s problémovou mládežou a práce s deťmi a mládežou zo sociálne znevýhodneného a rodinne zanedbaného prostredia

·  práce rodičov s deťmi

·  práce s rodičmi a ďalšími záujemcami

·  spontánnej činnosti – formou priebežnej ponuky záujmového, rekreačného a relaxačného charakteru i na základe osobného záujmu účastníkov, ako sú prevádzka herne, klubovne, knižnice a študovne, voľné využívanie dielní, počítačových učební

·  organizovania a účasti na prehliadkach a súťažiach vyhlasovaných alebo odporúčaných ministerstvom. Odborných sústredení jednotlivcov a kolektívov na základe výsledkov súťaží a poverenia zriaďovateľa

·  pedagogického dozoru a organizačnej práce pri podujatiach CVČ, vyplývajúcich z výchovno – vzdelávacej  a rekreačnej činnosti


Konkrétne formy  záujmovej činnosti pre najbližšie obdobie:

 

1. Pravidelná činnosť

·  personálne obsadenie interní a externí vedúci  záujmových útvarov (ďalej len ZÚ)

·  delená podľa úsekov pedagogického útvaru

·  pre každý školský rok navrhované nové zloženie podľa záujmu detí

 

Pre školský rok 2009/2010:

 

úsek estetiky a spoločenských vied

Moderný tanec – 2 útvary

Tanečná pre MŠ – 2 útvary

Malý výtvarník

Internet klub

 

úsek prírodovedy, vedy a techniky

Plastikový modelár

Rybársky krúžok

Kynologický krúžok

 

úsek športu a rekreačnej činnosti

Gymnastika

Karate

Tenis

Stolný tenis

Mažoretky

Rekreačné plávanie – 2 útvary

Klub halového veslovania

Lukostreľba

 

 

2. Príležitostná  činnosť

·  okresné kolá postupových predmetových olympiád

·  súťaže záujmovo-umeleckej činnosti (Rozprávkové vretienko, Hviezdoslavov  Kubín)

·  organizovanie športových podujatí (aerobik) pre MŠ, ZŠ a ŠKD, SŠ – organizované  pre  deti a mládež v meste Žiar nad Hronom

·  športové postupové súťaže – okresné, regionálne, krajské súťaže pre žiakov ZŠ a študentov SŠ podľa POP

·  súťaže v pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom, aj  v spolupráci s MŠK

·  podujatia k ročným obdobiam a podujatia organizované pri rôznych príležitostiach : Deň otvorených dverí – začiatok  krúžkovej činnosti,   Biela pastelka – sviatok nevidiacich, október  Mesiac úcty k starším – Najkrajší   zážitok s mojou  starkou, starkým (autorská literárna  súťaž), december – Čaro Vianoc (tvorivé  dielne), marec – Mesiac knihy, Veľkonočné  variácie(tvorivé dielne), apríl – Deň zeme,  Mesiac lesov,  máj –  Deň matiek, jún – MDD,  Deň otcov, ukončenie  krúžkovej činnosti  a iné

·  prírodovedná súťaž Prírodovedko – určená pre žiakov 4. ročníkov ZŠ

·  zábavno – súťažné popoludnia (zamerané na súťaže detí z jednotlivých škôl  v rôznych  druhoch hlavolamov, krížoviek, sudoku, scrabble, osemsmerovky a iné)

·  aktivity a podujatia v rámci projektu Protech – Poznaj svoje možnosti, odborné exkurzie, Prehliadka technickej tvorivosti Mladý technik

 

Je nutné vyzdvihnúť dôležitosť príležitostnej záujmovej činnosti, pokiaľ ju vnímame z hľadiska potrieb detí a mládeže, ale z hľadiska ekonomického chápania nie je štatisticky zahrňovaná do normatívov na žiaka (podkladom pre výpočet finančného rozpočtu v rámci normatívov je len štatistický výkaz o počte žiakov v záujmových útvaroch pravidelnej záujmovej činnosti).

Pri tomto konštatovaní je prínosom pre rodiny s deťmi v meste,  pozitívny postoj zriaďovateľa CVČ – Mesto Žiar nad Hronom, ktorému záleží na podmienkach  vytváraných pre trávenie voľného času detí v meste Žiar nad Hronom a preto každoročne akceptuje náklady na činnosť CVČ podľa nutných potrieb a samozrejme podľa samotných možností mesta.

Centrum voľného času sa preto snaží zodpovedne pristupovať práve k voľbe organizačných foriem pri svojej činnosti. Vo svojej koncepcii na ďalšie obdobie piatich rokov navrhujem vytvárať postupne kvalifikačné, priestorové a materiálne podmienky v týchto smeroch príležitostnej oblasti:

a)  aktívne pracovné kluby pre skupinu záujemcov zdravotne hendikepovaných (bezbariérový  prístup, kvalifikáciu z oblasti špeciálnej pedagogiky, poskytnutie podmienok pre sebarealizáciu danej skupiny v rámci mesta Žiar nad Hronom)

b)  tvorivé pracovné dielne s rozvrhovým  prístupom ( možnosti pre nezamestnanú mládež, verejnosť, ale aj MŠ a ZŠ, s príslušným vybavením pracovného náradia i materiálu)

c)  tréningové prostredie pre deti i dospelých, verejnosť ( v súvislosti so zabezpečením 2 trenažérov halového veslovania, ktoré je ekonomicky nenáročné a môže vyriešiť dočasné ekonomické opatrenia v rámci športu v meste,  nielen v zimnom, ale aj v letnom období pre  žiakov i pedagógov i členov šport. oddielov, nakoľko daný trenažér plne podporuje komplexný rozvoj fyzickej zdatnosti )

 

Rekreačná - prázdninová činnosť:

·  miestne tábory počas jarných, zimných a letných prázdnin v priestoroch CVČ

·  pobytové tábory v rámci Slovenska

·  zahraničné pobyty podľa záujmu

·  krátkodobé podujatia - odborné sústredenia v rôznych  záujmových oblastiach

·  Univerzita protechnických zručností – počas jarných a letných prázdnin v rámci projektu Protech

V činnosti CVČ je neodmysliteľnou súčasťou priestor na pokračovanie v rozvoji a zdokonaľovaní projektov Zdravý úsmev, Policajt môj kamarát, Počítače pre školy, ProTech a zároveň sa zamerať na nové výzvy.

Kde nás nájdete?

Zobrazit